Οι 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Βρετανίας και της Τσεχίας, υπέγραψαν σήμερα το νέο Δημοσιονομικό  Σύμφωνο Σταθερότητας, με τους ηγέτες να τονίζουν την ανάγκη συνδυασμού της συνεχούς δημοσιονομικής εξυγίανσης με αποφασιστική δράση για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της Συνόδου, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.  Το σύμφωνο προβλέπει νέους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες και αυτόματες κυρώσεις για τα κράτη-παραβάτες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επάνοδο της Ευρώπης σε πορεία ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας»αναφέρουν οι «27» επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την επάνοδο σε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης και ανάπτυξης και ότι πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες κάθε κράτους-μέλους.

Για τα κράτη-μέλη, στα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα βοήθειας, τα συμπεράσματα αναφέρουν ότι θα πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένα στους στόχους και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα, ενώ, τα κράτη-μέλη που τελούν υπό τη στενή παρακολούθηση των αγορών θα πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούν τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους και να είναι διατεθειμένα να λάβουν και περαιτέρω μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, αν χρειαστεί (όπως Ισπανία).

Σχετικά με τους στόχους για υψηλά επίπεδα απασχόλησης ως το 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει ότι οι προσανατολισμοί που χάραξαν οι ηγέτες στις 30 Ιανουαρίου, παρέχουν συγκεκριμένη καθοδήγηση στα κράτη-μέλη, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων και την προώθηση των εθνικών σχεδίων απασχόλησης, στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων που καταρτίζουν.

«Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού απαιτεί την εφαρμογή ενεργών στρατηγικών ένταξης που συμπεριλαμβάνουν μέτρα ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας, κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες και στήριξη του εισοδήματος», υπογραμμίζεται.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους «27» τα κράτη- μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες να καταστήσουν τις προσλήψεις ευκολότερες και πιο ελκυστικές για τους εργοδότες (όπου απαιτείται, με βελτίωση των μηχανισμών διαμόρφωσης μισθών και ημερομισθίων). ενώ τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να άρουν τους φραγμούς για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να εφαρμόσουν ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, ιδίως με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων, των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να παραχωρηθεί στη Σερβία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ.

Σχετικά με τον χώρο Σένγκεν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι έχουν πληρωθεί όλες οι νομικές προϋποθέσεις ώστε να ληφθεί η απόφαση για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ζητεί, επίσης, από το Συμβούλιο να προσδιορίσει και να εφαρμόσει τα μέτρα που θα συμβάλουν στην επιτυχή διεύρυνση του χώρου Σένγκεν με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξέλεξε τον Χέρμαν Βαν Ρομπάι, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2012 έως την 30η Νοεμβρίου 2014.