Καθαρά κέρδη ύψους 21,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2011 η ΕΧΑΕ η διοίκηση της οποίας θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23/5.

 

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ της ΕΧΑΕ αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή. 

 

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν. 

 

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ, μετά από φόρους, ανήλθαν σε €21,5 εκ. έναντι €29,2 εκ. το 2010, μειωμένα κατά 26,3%. 

 

Σημειώνεται ότι η χρήση 2010 επιβαρύνθηκε από την έκτακτη εισφορά ύψους €7,9 εκ. με αποτέλεσμα τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη να διαμορφωθούν τελικά για το 2010 στα €21,3 εκ. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2011, μετά από φόρους και την αποτίμηση των υφισταμένων ομολόγων, ανήλθαν σε €0,31, έναντι €0,32 το 2010. 

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 31% και διαμορφώθηκε στα €42,8 εκ. έναντι €61,7 εκ. το 2010. 

 

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών των εισηγμένων μετοχών αλλά και στις σημαντικές μειώσεις στην τιμολογιακή πολιτική του ομίλου τόσο στην αγορά παραγώγων όσο και στην αγορά μετοχών, που έγιναν μετά τα μέσα της χρήσης του 2010. Συγκεκριμένα, η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς παρουσίασε μείωση 31,5% το 2011 σε σχέση με το 2010 (€44,9 δις έναντι €65,5 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε το 2011 στα €82 εκ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 41% σε σχέση με το 2010 (€139 εκ.). 

 

Ωστόσο η ρευστότητα της αγοράς παρέμεινε σταθερή παρουσιάζοντας μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών 33,4 εκατ. μετοχές το 2011 έναντι 33,2 εκατ. μετοχών το 2010. Τα αντληθέντα κεφάλαια μέσω του ΧΑ παρουσίασαν αύξηση 17,5% (€4,7 δις έναντι €4 δις), ενώ στην αγορά παραγώγων ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 14,2% (49,9 χιλ. έναντι 43,7 χιλ.). 

 

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε μείωση 3,4% το 2011 και ανήλθε στα €20,4 εκατ. έναντι €21,1 εκατ. το 2010, ενώ το σύνολο των λειτουργικών εργασιών και δαπανών με την προσθήκη των επανατιμολογούμενων δαπανών και της νέας δραστηριότητας του ΧΝΕΤ (που ξεκίνησε τη λειτουργία της μέσα στο 2011, €408 χιλ.) σημείωσε οριακή αύξηση 0,2% το 2011, και ανήλθε στα €22,38 εκ., έναντι €22,34 εκ. το 2010. 

 

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου (ΕΒΙΤ) για το 2011 διαμορφώθηκε στα €22,1 εκ. έναντι €34,7 εκ. το 2010, μειωμένο κατά 36%.

 

 

Πηγή: www.capital.gr