Την έγκριση του υπουργείου Οικονομικών έλαβε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Η αύξηση αφορά στο ποσό των 139.966.320 ευρώ με την έκδοση 4.665.544 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η καταβολή του ποσού  θα γίνει με συμψηφισμό ισόποσων οφειλών της ΕΑΒ προς το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες αποσβένονται και ειδικότερα ποσού 139.966.332,69 ευρώ που είναι βεβαιωμένο στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων. Η διαφορά του ποσού των 12,69 ευρώ θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο από την ΑΕ ΕΑΒ τοις μετρητοίς.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε προς τη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων προκειμένου να διαγράψει το ποσό των 139.966.320 ευρώ.

Πηγή: Euro2day.gr