Η θυγατρική εταιρεία της Alapis, ΚΠ Μαρινόπουλος, κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης, συνυποβάλλοντας νέο επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011.

 

Η δικάσιμος ορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 2/05/2012.