Το Διοικητικό Συμβούλιο της Club Hotel Loutraki S.A. εξέλεξε νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Νικόλαο Ρεμαντά, στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 5 Μαρτίου. 
 

Με την ίδια απόφαση, το Δ.Σ. της Club Hotel Loutraki S.A. προτείνει τον κ. Ρεμαντά ως Διαχειριστή στην Κ/Ξ Club Hotel Loutraki.