Η έκτακτη γενική συνέλευση της Motor Oil, στις 29 Μαρτίου, καλείται μεταξύ άλλων να αποφασίσει την έγκριση αγοράς ποσοστού μετοχών της τάξεως του 26,71% της Cyclon Hellas, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου. 

 

Πιο αναλυτικά, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2012, οι μέτοχοι της Motor Oil καλούνται σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 29 Μαρτίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

 

1. Παροχή ειδικής άδειας της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920 για την αγορά από τη Motor Oil μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. με την επωνυμία «Cyclon» συνολικού ποσοστού 26,71%. 

 

2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil προκειμένου αυτό να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων για την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς των παραπάνω μετοχών.