Στα 24,88 δισ. ευρώ έκλεισε το 2011 το ταμειακό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης.
Την ίδια ώρα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κράτους προς τρίτους ανέρχονται στα 5,732 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών τα ταμειακά στοιχεία περιλαμβάνουν μηνιαίες σειρές εσόδων, εξόδων, αποτελέσματος (έλλειμμα/πλεόνασμα) και χρηματοδότησης του ελλείμματος ή διάθεσης του πλεονάσματος. Όλα τα στοιχεία, πλην των τόκων, παρουσιάζονται ενοποιημένα σε επίπεδο κάθε υποτομέα και στο σύνολο της γενικής κυβέρνησης.

Τα μηνιαία ταμειακά στοιχεία διαφέρουν εννοιολογικά από τα στοιχεία που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA95), τα οποία είναι σε δεδουλευμένη βάση και αποτελούν το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.
Επίσης, τα μηνιαία στοιχεία όπως παρουσιάζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες είναι προσωρινά και αναθεωρούνται σε τακτική βάση. Διευκρινίσεις παρέχονται σε περίπτωση που οι αναθεωρήσεις είναι σημαντικές.

Σε αυτή τη δημοσίευση, οι σημαντικότερες αναθεωρήσεις έγιναν στον υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και νοσοκομείων, οφείλονται σε επικαιροποιήσεις στοιχείων και μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω αναθεώρηση των μηνιαίων ταμειακών στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης.

Η επόμενη δημοσίευση μηνιαίων ταμειακών στοιχείων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων γενικής κυβέρνησης είναι προγραμματισμένη για τις 13 Μαρτίου (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2012) και τις 30 Μαρτίου (για το Φεβρουάριο του 2012).