Την τροπολογία για παροχή εγγυήσεων εκ μέρους του Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την κάλυψη της ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, υποστήριξε στην ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η ρύθμιση αυτή είχε εισαχθεί στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών αλλά την είχε αποσύρει γιατί εκκρεμούσε η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του IFSF για τη στήριξη με 35 δισ. του ευρωσυστήματος από το IFSF κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία οργανώνεται και εξελίσσεται η διαδικασία του PSI.

Ο κ. Βενιζέλος εξήγησε ότι σήμερα επανέρχεται διότι, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, είναι δυνατό να θεσπιστεί η σχετική συναφής και συμπληρωματική εθνική διάταξη για την ενίσχυση των εγγυήσεων του Δημοσίου προς την ΤτΕ.

Επίσης με την τροπολογία ρυθμίζονται και ορισμένα φορολογικού χαρακτήρα θέματα για τους τραπεζικούς ομίλους του εξωτερικού οι οποίοι είχαν ένα μέρος των ομόλογων τους σε θυγατρικές του εξωτερικού και τα μετέφεραν στις μητρικές εταιρείες προκειμένου να μετάσχουν στο PSI.

Τέλος,  προστίθενται ορισμένες, δευτερεύοντος χαρακτήρα, ρυθμίσεις σε σχέσεις με τους κανόνες διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση καθηκόντων ή συμφερόντων μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και των μελών της διοίκησης του ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.