Η ATEbank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 05.03.2012, αποφάσισε τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών επιλέξιμων τίτλων του ν. 4046/2012 (PSI+).