Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 8.3.2012, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της Τραπέζης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου.