Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Αστικά Ακίνητα για το 2011 ανήλθαν στα 3,6 εκατ. ευρώ, όσο και κατά την προηγούμενη χρήση, μετά και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως του 2009 (Ν. 3845/2010), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. 

 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,7 εκατ. έναντι Ευρώ 12,5 εκατ. το 2010.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.