Πλεόνασμα 1,894 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,334 δισ. ευρώ το 2010, κατέγραψε το 2011 η ΕΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο της οποίας ενέκρινε σήμερα Πέμπτη τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς.

  

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 31 Δεκεμβρίου 2011, το Δ.Σ. αποφάσισε να μεταφέρει ποσό ύψους 1,166 δισ. ευρώ στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων. 

 

Η μεταφορά του ποσού αυτού, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά ποσού 13 εκατ. ευρώ από την Eesti Pank σύμφωνα με το άρθρο 48.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, είχε αποτέλεσμα να αυξηθεί η εν λόγω πρόβλεψη και να διαμορφωθεί στο τρέχον όριο ύψους 6,363 δισ. ευρώ. 

 

Η πρόβλεψη έναντι κινδύνων προορίζεται για την κάλυψη κινδύνου συναλλάγματος, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. 

 

Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Το ύψος και η αναγκαιότητα αυτής της πρόβλεψης επανεξετάζονται ετησίως. 

 

Ως αποτέλεσμα της μεταφοράς στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το 2011 ήταν 728 εκατ. ευρώ (2010: 171 εκατ. ευρώ). 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέρος του εισοδήματος από το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, ύψους 652 εκατ. ευρώ, διανεμήθηκε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ στις 3 Ιανουαρίου 2012. 

 

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει το υπόλοιπο ποσό των 76 εκατ. ευρώ στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 12 Μαρτίου 2012. 

 

 

Πηγή:www.capital.gr