Αύξηση εσόδων και EBITDA σημείωσε το 2011 ο όμιλος της Forthnet

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα έσοδα ενισχύθηκαν 1,4% στα 415,584 εκατ. ευρώ από 409,852 εκατ. ευρώ ενώ τα EBITDA σε προσαρμοσμένη βάση εμφάνισαν αύξηση 23,5% στα 80,3 εκατ. ευρώ από 65 εκατ. ευρώ με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται στο 19,3% έναντι 15,8%. 
 

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σημείωσαν άνοδο 39,6% στα 83,2 εκατ. ευρώ. 

 

Τα αποτελέσματα επηρεαστήκαν από απομείωση υπεραξίας €128,5 εκατ. - μη ταμειακή προσαρμογή που σχετίζεται με αύξηση των προεξοφλητικών επιτοκίων από το 12,1% σε 14,8%, λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 

  

Παρά τις δυσχερείς οικονομικές μακροοικονομικές συνθήκες του 2011, ο Όμιλος κατάφερε να διασφαλίσει και να αυξήσει τα έσοδά του, να αυξήσει τη λειτουργική κερδοφορία μέσω βελτιστοποίησης λειτουργιών και προγραμμάτων μείωσης κόστους και να αυξήσει τις ταμειακές ροές. 

 

Παράλληλα, η διοίκηση του Ομίλου συνέχισε τη λειτουργική ενοποίηση του τομέα τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης και αύξησε τον αριθμό των νοικοκυριών που λαμβάνουν συνδυαστικές υπηρεσίες Ευρυζωνικότητας και Ψηφιακής Τηλεόρασης. 

 

Έτσι, στο τέλος του 2011 ο Όμιλος παρουσίασε: 

 

- 134,5 χιλ. νοικοκυριά με συνδυασμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης

-785 χιλ. μοναδικά νοικοκυριά στην Ελλάδα 

- 528 χιλ. ευρυζωνικούς συνδρομητές 

- 391 χιλ. ενεργούς πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, με αύξηση στους ψηφιακούς συνδρομητές κατά 22,9 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010