Την τροποποίηση των άρθρων 7 και 14 του καταστατικού ενέκρινε κατά πλειοψηφία η επαναληπτική γενική συνέλευση της  «Τεχνικές Εκδόσεις», που συγκλήθηκε στις 08 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση των άρθρων 7 και 14 του καταστατικού ως εξής: 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Γ΄ Διοίκηση της Εταιρείας 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

 

7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από πέντε (5) έως και δέκα πέντε (15) μέλη. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται κάθε φορά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση που αυτά παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 

7.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και κατά πάντα χρόνο δύνανται ελευθέρως να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, αλλά σε καμία περίπτωση πέραν των έξι (6) ετών. 

 

ΆΡΘΡΟ 14ο Αντικατάσταση των Συμβούλων 

 

14.1 Το Διοικητικό Συµβούλιο μπορεί να εκλέγει µέλη του σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έχασαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των εναπομεινάντων µελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β του ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 

 

14.2 Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκλογή του Συμβούλου υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή του. Εν τούτοις, οι πράξεις των ούτως εκλεγέντων Συμβούλων είναι έγκυρες, και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν ήθελε να επικυρώσει την εκλογή τους. 

 

14.3 Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από την ημερομηνία της σχετικής περί τούτου απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

14.4 Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, εκτός αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει. 

 

Σημειώνετάι ότι στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, νομίμως, τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικό ποσοστό 64,95% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.237.200 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 μετοχών.

 

 

Με πληροφορίες από capital.gr