Τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι αποφάσισε η έκτακτη Γ.Σ. της Βαλκάν Ακίνητα σήμερα 9/3. 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση δύο μετόχων εκπροσωπούντων 14.572.908 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 20.121.710 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 72,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, έχουν ως ακολούθως: 

 

Θέμα 1ο: Μεταφορά της Έδρας της Εταιρείας. 

 

Ενεκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος (πρώην Δήμου Αγ. Αθανασίου) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Βεροίας)] στην οδό Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Δήμος Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής 

 

Η απόφαση επί του 1ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.572.908 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,42% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.572.908 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.572.908 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. 

 

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Έδρα της Εταιρείας). 

 

Ενεκρίθηκε η τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Έδρα της Εταιρείας). Νέα καταστατική έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής 

 

Η απόφαση επί του 2ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.572.908 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,42% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.572.908 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.572.908 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.