Η παραγωγή των επιχειρήσεων ειδών ενδυμασίας για το 2011 παρουσίασε, για μία ακόμη χρονία, μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

 

 

Τον Ιανουάριο του 2012 η συρρίκνωση συνεχίστηκε με πτώση της παραγωγής κατά 22,2%. Η αντίστοιχη μείωση παραγωγής τον πρώτο μήνα του 2011 ήταν 25,5%. 

 

Ο όγκος της παραγωγής ενδυμάτων στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011, ήταν κατά 25,4% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2010, οπότε είχε καταγραφεί πτώση της τάξεως του 23,1%. 

 

Η συνολική παραγωγή ειδών ενδυμασίας στη χώρα μας το 2011 ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη του έτους 2005 κατά 64%. Η πτώση της παραγωγής την τριετία 2009-2011, σε σχέση με το 2008, ήταν 56,3%.

 

Κατά το 2011 η συνολική παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε πτωτικά και τους δώδεκα μήνες του έτους. Η εξέλιξη του όγκου της παραγωγής ειδών ενδυμασίας το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, είχε ως εξής: -11,1% τον Ιανουάριο (-17,7% τον ίδιο μήνα του 2010), -29,3% τον Φεβρουάριο (-24,4%), -33,5% τον Μάρτιο (-19,2%), -25,7% τον Απρίλιο (-29,0%), -22,0% τον Μάιο (-26,6%), -23,5% τον Ιούνιο (-32,9%), -11,9% τον Ιούλιο (-21,6%), -21,7% τον Αύγουστο (-16,6%), -29,3% τον Σεπτέμβριο (-20,0%), -40,4% τον Οκτώβριο (-16,4%), -21,8% τον Νοέμβριο (-19,7%) και -20,3% τον Δεκέμβριο (-29,0%). 

 

Οι μεταβολές που σημειώνονται στην παραγωγή της ελληνικής βιομηχανίας ειδών ενδυμασίας αντανακλούν, σύμφωνα με στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου, αφενός τη συνεχιζόμενη εξασθένηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής και, αφετέρου, την περαιτέρω μείωση της εσωτερικής ζήτησης, εξαιτίας της συμπίεσης των καταναλωτικών δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών για είδη ένδυσης. 

 

Τα έσοδα των επιχειρήσεων παραγωγής ενδυμάτων το 2011 μειώθηκαν λιγότερο απ' ό,τι ο όγκος παραγωγής, προφανώς λόγω διαφοροποίησης του μείγματος των προϊόντων και της μικρής αύξησης των τιμών λόγω της ανατίμησης του βάμβακος το 2010. 

 

Ο μέσος γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011 παρουσίασε μείωση κατά 17,1%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, οπότε είχε καταγραφεί μείωση κατά 18,0%. 

 

Καθοδικά κινήθηκαν τα έσοδά του και τους δώδεκα μήνες του περασμένου έτους. Ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, ο κύκλος των εργασιών του παρουσίασε τις ακόλουθες μεταβολές: -14,9% τον Ιανουάριο (-22,4% τον ίδιο μήνα του 2010), -25,3% τον Φεβρουάριο (-15,5%), -25,0% τον Μάρτιο (-1,7%), -15,1% τον Απρίλιο (-32,3%), -13,1% τον Μάιο (-21,7%), -9,9% τον Ιούνιο (-19,8%), -6,5% τον Ιούλιο (-13,9%), -20,1% τον Αύγουστο (-11,1%), -15,1% τον Σεπτέμβριο (-22,4%), -23,8% τον Οκτώβριο (-8,5%), -15,3% τον Νοέμβριο (-21,7%) και -5,8% τον Δεκέμβριο (-23,2%). 

 

Η μέση αύξηση των τιμών των προϊόντων του κλάδου το 2011 ήταν 0,9%. Τα έσοδά του, που το 2005 αποτελούσαν το 2,5% των συνολικών εσόδων του βιομηχανικού τομέα, το 2011 ήταν 51,1% χαμηλότερα από τα έσοδα που είχε παρουσιάσει το έτος 2005. 

 

Σε σύγκριση με το έτος 2005, οι τιμές των προϊόντων του κλάδου ήταν 4,3% υψηλότερες από εκείνες του έτους 2005.

 

Παράλληλα, το 2011 συνεχίστηκε η μείωση του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο. Από το τρίτο τρίμηνο του 2010 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των εργαζομένων στις βιομηχανίες ενδυμάτων μειώθηκε κατά 2.727 άτομα. 

 

Συγκεκριμένα, περιορίστηκε από 29.838 άτομα στα 27.111 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 9,1%. Πολλαπλάσια είναι η απώλεια θέσεων εργασίας, σε σχέση με την προ της κρίσης περίοδο. Η μείωση των θέσεων εργασίας στον κλάδο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011, σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2008, ανέρχεται σε 39,6%.

 

Ο όγκος των νέων παραγγελιών ενδυμάτων ελληνικής παραγωγής το 2011 ήταν κατά 16,7% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2010, οπότε είχε καταγραφεί πτώση της τάξεως του 19,2%. 

 

Η εξέλιξη των νέων παραγγελιών του κλάδου το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, είχε ως εξής: -21,9% τον Ιανουάριο (-21,2% τον Ιανουάριο του 2010), -24,6% τον Φεβρουάριο (-16,3%), -22,1% τον Μάρτιο (-5,2%), -17,6% τον Απρίλιο (-32,1%), -15,7% τον Μάιο (-22,6%), -7,7% τον Ιούνιο (-26,1%), -7,5% τον Ιούλιο (-18,7%), -23,4% τον Αύγουστο (-11,9%), -22,0% τον Σεπτέμβριο (-18,8%), -23,8% τον Οκτώβριο (-8,0%), -10,3% τον Νοέμβριο (-25,4%) και -7,0% τον Δεκέμβριο (-26,2%). Οι παραγγελίες του περασμένου έτους ήταν ίσες προς το 48,6% των παραγγελιών του έτους 2005.

 

Η παραγωγή του κλάδου των ενδυμάτων το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 3,4% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.