Οι μέτοχοι της Intrakat προχώρησαν σε εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και σε λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση στις 12 Μαρτίου. 

 

1. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εξελέγη, αποτελείται από τους κ.κ.

•      Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου,

•      Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου,

•      Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου,

•      Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου,

•      Δημήτριο Παππά του Αριστείδη,

•      Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη,

•      Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη,

•      Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ,

•      Σωτήριο Φίλο του Νικολάου και

•      Δημήτριο Θεοδωρίδη του Σάββα

 

Ακόμη, ελήφθη απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, με ανώτατη τιμή αγοράς την τιμή των  πέντε (5,00) ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη την τιμή των δέκα λεπτά (0,10) ανά μετοχή.

 

Οι αγορές θα συντελεστούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.03.2012.