Τον προϋπολογισμό για το 2012 ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ σε συνεδρίασή του. Οι παραδοχές του προϋπολογισμού για την τιμή του πετρελαίου Brent και την ισοτιμία €/$ είναι $109/bbl και 1,30 αντίστοιχα αναφέρει η ΔΕΗ και στο πλαίσιο αυτό αναμένει τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας να ανέλθουν στα 5,7 δις. ευρώ, τα συνολικά έσοδα του ομίλου στα 6,2 δισ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA στο 17-18%.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, καθώς και από μεταβολές του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου και της εξέλιξης των επισφαλειών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από τα μεγέθη του προϋπολογισμού.