Τη δημιουργία 45μελούς πανευρωπαϊκής επιτροπής, η οποία θα ασχολείται με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και τον εντοπισμό των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με το Ψήφισμα η Επιτροπή αυτή θα αναλάβει να αναλύσει και να αξιολογήσει την έκταση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις επιπτώσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και να προτείνει κατάλληλα μέτρα για να είναι σε θέση η ΕΕ να αντιμετωπίζει τις απειλές αυτές, μεταξύ άλλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ και οι πολιτικές της βασίζονται σε στοιχεία και υποστηρίζονται από τις καλύτερες διαθέσιμες εκτιμήσεις απειλών, καθώς και να παρακολουθήσει τη συμβατότητά τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έργο, επίσης, της Επιτροπής θα είναι να ελέγξει σε βάθος την εφαρμογή του ρόλου και των δραστηριοτήτων των οργανισμών του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης (όπως η Europol, η COSI και η Eurojust) που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των συναφών πολιτικών ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής θα ανανεώνεται κάθε χρόνο.