Η Ιονική Ξενοδοχειακή παρουσίασε ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,8 εκατ. ευρώ το 2011 σε σχέση με το 2010, μετά και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως 2009 και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011.

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 30,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.