Την απόκτηση επιπλέον 15% επί της εταιρείας Προμοκαρτόν Σχεδιασμός και Εμπορία Προθηκών Ανώνυμη Εταιρεία, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Paperpack στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.


 

Σημειώνεται ότι η απόκτηση των μετοχών θα γίνει με αγορά ποσοστού 10,00% (ή 1.336 μετοχών) από τον Ιωάννη Τσουκαρίδη βασικό μέτοχο και μέλος του Δ.Σ. έναντι του ποσού των 60.120,00 ευρώ, και ποσοστού 5,00% (ή 668 μετοχών) από την Τζουλιάνα Τσουκαρίδη μέτοχο και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας έναντι του ποσού των 30.060,00 ευρώ. Με την ανωτέρω εξαγορά η μητρική εταιρεία θα κατέχει πλέον το σύνολο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας. 


Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να διαπραγματευθεί και καθορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τους ειδικούς όρους της μεταβίβασης των ανωτέρω μετοχών, προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τον σκοπό της υλοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως και ορίσει το πρόσωπο το οποίο θα υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ως αγοράστριας την σύμβαση μεταβίβασης μετοχών και κάθε σχετιζόμενο έγγραφο.