Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει εκ νέου τον κίνδυνο πληθωριστικών πιέσεων στη μηνιαία της έκθεση, ενώ παράλληλα τόνίζει ότι η ανάκαμψη του ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα είναι βραδεία.


 

Στην έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στην πληθωριστική επίπτωση από την επιβολή έμμεσων φόρων. Κατά μέσο όρο, οι έμμεσοι φόροι εκτιμάται ότι αύξησαν τον πληθωρισμό της Eυρωζώνης το 2011 κατά 25 μονάδες βάσεις.
«Για το 2010 και το 2011, ο πληθωριστικός αντίκτυπος (των έμμεσων φόρων) ήταν μεγαλύτερος στην Ελλάδα καθώς αντιστοιχούσε σε 3,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και σε 2 ποσοστιαίες μονάδες το 2011» αναφέρει η ΕΚΤ«Λόγω της αύξησης που καταγράφεται στις τιμές της ενέργειας, το ποσοστό του πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% για το 2012, ενώ οι ανοδικοί κίνδυνοι κυριαρχούν» αναφέρει η ΕΚΤ στην έκθεσή της. Ως προς την πορεία του ΑΕΠ της ευρωζώνης, η ΕΚΤ διαπιστώνει ενδείξεις σταθεροποίησης. «Η οικονομία αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους» αναφέρει η ΕΚΤ επισημαίνοντας πως παράγοντες στήριξης είναι η εξωτερική ζήτηση, τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη σωστή λειτουργία του χρηματοοικονομικού κλάδου.


Επισημαίνει ωστόσο, ότι οι εντάσεις στις αγορές ομολόγων και ο αντίκτυπός τους στις συνθήκες πίστωσης, όπως επίσης και η ευρύτερη διαδικασία απομόχλευσης, υπονομεύει τη δυναμική της ανάκαμψης. Έτσι, οι προβλέψεις της για το ΑΕΠ ευρωζώνης για το 2012 κυμαίνονται μεταξύ -0,5% και 0,3%.

 

 Με πληροφορίες από euro2day.gr