Απόφαση με την οποία απορρίπτει την προσφυγή των εκπροσώπων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Στην προσφυγή τους στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 οι εκπρόσωποι των Ναυπηγείων ζητούσαν ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008, η οποία υποχρέωνε την Ελλάδα να πάρει πίσω τις ενισχύσεις, που είχε χορηγήσει προς τα Ναυπηγεία.

Η Ελλάδα έπρεπε να εξασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης εντός τεσσάρων μηνών, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, και να ενημερώνει την Επιτροπή, σχετικά με την πρόοδο των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την εκτέλεσή της.

Ωστόσο το 2008 η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να ανακτήσει από τα Eλληνικά Nαυπηγεία πάνω από 230 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες ενισχύσεις, καθώς, μεταξύ 1996 και 2002, η Ελλάδα έλαβε 16 διαφορετικά μέτρα ενίσχυσης για τα Ναυπηγεία, σε μια περίοδο που το ναυπηγείο αντιμετώπιζε δυσχέρειες.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πολλές από τις ενισχύσεις αυτές χορηγήθηκαν στα ναυπηγεία από το ελληνικό κράτος και την τότε, κρατικής ιδιοκτησίας, τράπεζα ΕΤΒΑ υπό μορφή δανείων, εγγυήσεων και εισφορών κεφαλαίου, χωρίς προηγουμένως να εγκριθούν από την Επιτροπή και, επιπλέον, ότι δεν ήταν συμβατές με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.