Πρόστιμα σε μετόχους τεσσάρων εισηγμένων εταιρειών επέβαλλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σήμερα 15 Μαρτίου 2012 καθώς ανήγγειλαν εκπρόθεσμα μεταβολή της συμμετοχής τους.

Ειδικότερα:
- Επέβαλε πρόστιμα από € 7.500 στις εταιρίες «ΕNBENO CORPORATION», «LAVONOS ANSTALT» και «TINOLA HOLDING S.A.» μετόχους της «ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.», νυν «ΝUTRIART Α.Β.Ε.Ε.», διότι ανήγγειλαν εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής τους επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρίας κατά παράβαση του ν.3556/2007.

- Επέβαλε πρόστιμο € 6.000 στην εταιρία «JAZAN DEVΕLOPMENT CO» μέτοχο της «INTERFISH IXΘΥΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρίας κατά παράβαση του ν.3556/2007.

- Επέβαλε πρόστιμο € 4.000 στην μέτοχο κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου και € 3.000 στην εκδότρια εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.» διότι ανήγγειλαν εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής τους επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρίας κατά παράβαση του ν.3556/2007.

- Επέβαλε πρόστιμα από € 3.000 στην κ. Ανούς Τζιρακιάν και στον κ. Άρι Τζιρακιάν μετόχους της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» διότι ανήγγειλαν εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής τους επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρίας, η οποία προήλθε από συμμετοχή τους σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

Tέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας ΑΕΕΔ της εταιρείας «FAST FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.», με έδρα την Αθήνα, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για μετατροπή της εταιρείας σε ΑΕΠΕΥ.