Δράσεις με στόχο την τόνωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, προωθεί η Γενική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας του υπουργείου Ανάπτυξης.
Με απόφαση του ΕιδικούΓραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα κ. Ε. Πατεράκη εντάχθηκε η πράξη «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε Θέματα Εξωστρέφειας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ.

Η πράξη αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους στις μεταβολές, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Για την πανελλαδική κάλυψη της διάγνωσης των αναγκών του έργου και ειδικά για την προτεινόμενη πράξη, η ΕΕΔΕ έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τους καθ' ύλη αρμόδιους φορείς για την εξωστρέφεια: Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).

Για την εξασφάλιση δομών πανελλαδικά, σε περιφέρειες όπου η ΕΕΔΕ δεν έχει ίδιες δομές, θα συνεργαστεί με πιστοποιημένες δομές σε όλες τις περιφέρειες της χώρας αλλά και Επαγγελματικές οργανώσεις, Συνδέσμους, Επιμελητήρια και άλλους συναφείς φορείς με τους οποίους έχει υπογράψει διαρκές μνημόνιο συνεργασίας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της πράξης είναι περίπου δύο χρόνια, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2.028.922 ευρώ.