Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 η ΔΟΛ για την, μεταξύ άλλων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως το ποσό των 7.500.000 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 31.12.2011 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

4) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα. 6) Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,55 € σε 4,40 € με συνένωση μετοχών (reverse split), ο συνολικός αριθμός των οποίων θα ανέλθει σε 10.375.000 μετοχές από 83.000.000. 7) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 42.537.500 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,40 € σε 0,30 € για συμψηφισμό ζημιών. 8) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των 7.500.000 € με καταβολή μετρητών. 9) Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές) και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

10) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2012-2013. 11) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 12) Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 13) Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται την Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 18.4.2012 ή και την 4.5.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 80 σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 29.4.2012.