Αύξηση κατά 181% των ασυνεπών επιχειρήσεων αποτυπώνει μελέτη της ICAP για τη διετία 2010-2011.

 

 

Η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στην επιχειρηματική αγορά, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, της πτώσης της κατανάλωσης και των δυσκολιών άντλησης χρηματοδότησης, αποτυπώνει τη σημαντική αυτή αύξηση κατά 181%.
 


 

Το μέσο ποσοστό ασυνέπειας που εμφάνισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις την περίοδο 2003 – 2009 υπολογίζεται στο 3,56% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την περίοδο 2010-2011 ανέρχεται στο 10%. 

 

 

Η ανοδική τάση της ασυνέπειας επιβεβαιώνεται σε όλους τους τομείς της Βιομηχανίας, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

 

 

Ακόμη, τα στοιχεία της μελέτης καταγράφουν τη σημαντική επιβάρυνση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της διετίας 2010-2011.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, το 58,91% των εταιρειών, δηλαδή 6 στις 10 επιχειρήσεις, επιδείνωσε την πιστοληπτική ικανότητά της έστω και κατά μια διαβάθμιση. Αναλογικά, λοιπόν, για κάθε μία επιχείρηση της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε αντιστοιχούν 4,9 επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε. 

 

 

Χαρακτηριστικό του μεγέθους και της εκτεταμένης κλίμακας των επιπτώσεων της κρίσης είναι το γεγονός ότι η επιδείνωση αφορά το σύνολο των επιμέρους τομέων δραστηριότητας με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες παραδοσιακά εμφάνιζαν υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα να καταγράφουν την σημαντικότερη επιδείνωση ακολουθούμενες από το εμπόριο και την βιομηχανία.