Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικού Ελέγχου, για τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ Β’1657) και την ΠΟΛ.1011/10.1.2012 (Φ.Ε.Κ. Β’91). 
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από την 7η Μαρτίου 2012, οπότε και η Γ.Γ.Π.Σ. παραλαμβάνει υποβολές για το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό δεσμό http://www.gsis.gr/cpaudit/cpaudit.html