Στα 172,7 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Autohellas το 2011, έναντι 169,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. 

Οι μακροχρόνιες λειτουργικές μισθώσεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν κάμψη λόγω της αδυναμίας στην ελληνική οικονομία, ενώ αντίθετα οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων παρουσίασαν αύξηση καθώς εξαρτώνται κυρίως από τον τουρισμό που το 2011 είχε καλή πορεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

 

 

Η διατήρηση του συνολικού κύκλου εργασιών, ο έλεγχος του κόστους, αλλά και η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών είχαν σαν αποτέλεσμα,τη μικρή μείωση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους στα €13,4 εκατ. από €14,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010
Σημειώνεται ότι το 2010 τα ενοποιημένα αποτελέσματα είχαν ωφεληθεί κατά €4,5 εκατ. αντίστοιχα, από το μέρισμα και την πώληση συγγενούς εταιρείας. 

ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα €77 εκατ. επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος επενδύσεων και παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο που έφτασαν τα 91 εκατ.

 

 

Πέρα από την περαιτέρω κάμψη της ζήτησης στην Ελλάδα η σημαντική επιδείνωση στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας το 2012. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση κόστους των επιτοκίων δανεισμού, όπως διαμορφώνεται αναμένεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά στο κόστος. 

Παρά τα παραπάνω ο συνδυασμός ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 139 εκ. ευρώ, ηγετικής θέσης στην αγορά, ανταγωνιστικής βάσης κόστους και ταμιακών διαθεσίμων εγγυάται τις αντοχές της εταιρείας αλλά και τη δυνατότητά της να υποστηρίξει τη ανάπτυξή της στις χώρες της βαλκανικής.