Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.