Η Γενική Συνέλευση της Unibios στις 11 Απριλίου καλείται να αποφασίσει την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σύμπτυξη του αριθμού τους. 


2. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφιfσμό ζημιών και με σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα. 


3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών. 


4. Απόφαση ότι η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. 


5. Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με παραίτηση των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. 


6. Προσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών με δικαίωμα προαίρεσης, απόφαση για διατήρηση της τιμής άσκησης των δικαιωμάτων ίσης προς την ονομαστική αξία και παράταση της διάρκειας. 


7. Παροχή εγκρίσεων κατά το άρθρο 23α, προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση μετοχών προς την εταιρεία και για τον δανεισμό μετοχών στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία και την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης και παροχής υπηρεσιών προς θυγατρικές εταιρείες.