Σημαντική μείωση κατά 49,3% κατέγραψαν το 2011 τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος και κατήλθαν στα 96,6 εκατ. ευρώ από 190,4 εκατ. ευρώ το 2010. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας, η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση κατά 1,151 δισ. ευρώ των προβλέψεων οι οποίες ανήλθαν στα 3,95 δισ. ευρώ.  

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1,594,8 δισ. ευρώ έναντι 1,044,4 δισ. ευρώ στη χρήση 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,7%.

Ειδικότερα:
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1,459 δισ. ευρώ έναντι 878 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 66%,
- τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 30,6% και διαμορφώθηκαν σε 98,3 εκατ. ευρώ έναντι 141,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω των μειωμένων αμοιβών που εισπράττονται από 1-1-2011 για τις εργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,
- τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 11,5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω της αύξησης των διανεμόμενων κερδών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,2%.

Όσον αφορά στα γενικά λειτουργικά έξοδα, αυτά μειώθηκαν κατά 34,4 εκατ. ευρώ (ποσοστό 9%) και διαμορφώθηκαν σε 346,7 εκατ. ευρώ έναντι 381,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης κατά 33,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 10,5%) των δαπανών προσωπικού και συντάξεων.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της Τράπεζας για τη χρήση 2011, οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ ανήλθαν στα 982,31 εκατ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ το 2010, εκ των οποίων ποσό 942,16 εκατ. ευρώ αφορά σε απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Αντίστοιχα, οι απαιτήσεις της Τράπεζας σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων της Ευρωζώνης ανήλθαν στα 1,02 δισ. ευρώ εκ των οποίων 290,51 εκατ. ευρώ αφορούν σε απαιτήσεις έναντι της γενικής κυβέρνησης.

Τέλος, η διοίκηση της ΤτΕ θα διανέμει για τη χρήση 2011 μέρισμα ύψους 0,67 ευρώ ανά μετοχή.