Στα 3,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. το 2011.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 415 εκατ. ευρώ για το 2011, καταγράφοντας αύξηση 18% έναντι του 2010, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις του ομίλου σε χώρες του εξωτερικού και στην ενοποίηση της νέας θυγατρικής FULGOR Α.Ε., η οποία εξαγοράστηκε στις 29/7/2011.


 
 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,9 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 58% έναντι του 2010, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε 11,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 130% έναντι του 2010. 

 Η βελτίωση αυτή των αποτελεσμάτων οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων όσο και στην βελτίωση των περιθωρίων παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τις ανοδικές τάσεις των πρώτων υλών, λόγω αυξημένων πωλήσεων προϊόντων προστιθέμενης αξίας.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 568 χιλ. ευρώ το 2010, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ ή 0,117 ευρώ ανά μετοχή. 
Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια συνεχίζει σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία, εστιάζοντας στην διοικητική και επιχειρησιακή ενσωμάτωση της FULGOR στον Όμιλο, στην επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, στην αύξηση πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μέσω των αυξημένων πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες για βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.