Τα καθαρά κέρδη το 2011 του ομίλου της Motor Oil διαμορφώθηκαν στα 142,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 164,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010.


 

Τα EBITDA ανήλθαν στα 338,9 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι 236,9 εκατ. το 2010, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,74 δισ. ευρώ από 6,18 δισ. το 2010. 


 

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών το 2011 ανήλθε στα 7,15 δισ. ευρώ έναντι 4,87 δισ. το 2010 και τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 298,3 εκατ. ευρώ από 214,3 εκατ. το 2010.