Ο Καραγιάννης Ευάγγελος, ορίστηκε από 21/3/2012 ως υπεύθυνος λογιστηρίου της Κρι-Κρι, σε αντικατάσταση του Καντά Παναγιώτη, βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 19/3/2012.Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ορίζεται νέος εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας, η Σορμα Νικολίνα, σε αντικατάσταση του Καραγιάννη Ευαγγέλου.