Πρόστιμα ύψους 14.721.500 ευρώ επεβλήθησαν το 2011 για περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας, όπως προκύπτει από έγγραφο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, σχετικά με τα μέτρα για τη μείωση της ανασφάλιστης εργασίας.
Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι  «από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν συνολικά από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων, για το έτος 2011 συντάχθηκαν 13.302 Πράξεις Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζόμενων (ΠΕΠΑΕ) και καταλογίστηκε το ποσό των 14.721.500 ευρώ σε βάρος υπόχρεων εργοδοτών».

Όσον αφορά το ποσό που εισπράχθηκε από τα παραπάνω πρόστιμα, ο υπουργός σημειώνει ότι αυτό δεν μπορεί ακριβώς να προσδιοριστεί «διότι αφενός μπορεί να έχουν υποβληθεί ένδικα μέσα και αφετέρου οι εκάστοτε ρυθμίσεις καθυστερούμενων οφειλών προβλέπουν μειώσεις των αυτοτελών προστίμων».