Το νέο πλαίσιο επεξεργασίας και αξιολόγησης των προτάσεων των φορέων εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ με αφορμή την έναρξη χρηματοδότησης του ΠΔΕ έτους 2012 καθώς και του προγραμματισμού δαπανών (εκτιμήσεων) για τα έτη 2013- 2015 (μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής- ΜΠΔΣ), το υπουργείο διαμόρφωσε νέο πλαίσιο επεξεργασίας και αξιολόγησης των προτάσεων των φορέων εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για έγκριση και χρηματοδότηση των προγραμμάτων τους, με στόχο «την ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στην πραγματική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας».

Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης του ΠΔΕ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου του ΠΔΕ, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Πρόγραμμα,

- την προώθηση ελέγχου και διαγραφής έργων - εναρίθμων του ΠΔΕ που χρονίζουν, τον προσδιορισμό κατηγοριών δαπανών του ΠΔΕ που στερούνται επενδυτικής λογικής (π.χ. επιχορηγήσεις φορέων, επιδόματα, ΦΠΑ κ.λπ.),

- την ενεργοποίηση συστήματος παρακολούθησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των ενεργειών διαχείρισης και υλοποίησης των έργων, τον συντονισμό των Φορέων για τον περιορισμό των μη επιλέξιμων δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων και

- την δημιουργία μηχανισμού αναχαίτισης παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων του ΠΔΕ.