Μείωση 22,1% σημείωσαν τα έσοδα της Trastor από μισθώματα το 2011 και διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση κατά 17% στις πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων και κατά 5,1% στην μείωση των εσόδων λόγω μειώσεων ενοικίων. Αντίστοιχα τα Κεφάλαια από την επιχειρηματική λειτουργία-Funds From Operations μειώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα κέρδη μετά φόρων και προ μεταβολών αποτιμήσεων ακινήτων υποχώρησαν στα  3,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ, ενώ μετά τον υπολογισμό διαφορών (ζημιών) αποτίμησης ύψους  3,8 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα διαμορφώνονται σε ζημιές 604.000 ευρώ έναντι ζημιών 4,8 εκατ. ευρώ το 2010.

Επίσης, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, αύξηση που οφείλεται σε διαγραφές απαιτήσεων και αποζημιώσεις, ενώ το σύνολο των λειτουργικών εξόδων για τη τρέχουσα οικονομική χρήση του 2012 αναμένεται να μειωθεί λόγω  μείωσης προσωπικού.

Τέλος, η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων την 31.12.2011 διαμορφώθηκε σε 78,5 εκατ. ευρώ έναντι 97,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2010 παρουσιάζοντας μείωση που οφείλεται στην  αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων σε χαμηλότερες τιμές και στην πώληση ακινήτων. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια στις 31-12-2011 ανέρχονται σε 7,2 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα  σε 23,8 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία θα διανέμει μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2011. Όσον αφορά στις προοπτικές, η διοίκηση αναφέρει ότι στηριζόμενη στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, επιδιώκει την διατήρηση της κερδοφορίας της σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και στην πώληση μη στρατηγικών ακινήτων με σκοπό την επανεπένδυση των εσόδων της σε πιο αποδοτικά ακίνητα, διαφοροποιώντας ταυτόχρονα την σύνθεση του χαρτοφυλακίου της, ώστε να συνεχίσει να δίνει στους μετόχους της υψηλές μερισματικές αποδόσεις.