Αύξηση κατά 594 εκατ. ευρώ σημείωσαν τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου με τη συμπλήρωση των εγγράφων του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

 Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα €160 εκατ. περίπου αφορούν την Άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και τις Αιτήσεις για Προεγγραφές και €434 εκατ. περίπου αφορούν την Αποδοχή Προσφοράς Ανταλλαγής ΜΑΕΚ. 
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω θα εκδοθούν περίπου 898,6 εκατ. νέες μετοχές, αναφέρει η τράπεζα. 
Σημειώνεται ότι η περίοδος Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης («Rights»), Υποβολής Αιτήσεων για Προεγγραφές και Αποδοχής Προσφοράς Ανταλλαγής για Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») έληξε στις 19 Μαρτίου 2012.
Η τράπεζα σημειώνει ταυτόχρονα ότι προχωρεί με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης. 
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η Τράπεζα μπορεί καθ’ οιονδήποτε χρόνο, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2012 (60 εργάσιμες ημέρες από τις 19 Μαρτίου 2012) να προβεί σε άσκηση όλων ή μέρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους Δικαιούχους τους και δεν καλύφθηκαν μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012. H τυχόν διάθεση των αδιάθετων μετοχών θα γίνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μπορεί να γίνει στην ίδια ή υψηλότερη τιμή από την Τιμή Άσκησης των Νέων Μετοχών.
Παράλληλα, η Τράπεζα συνεχίζει την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης μέσω της κερδοφορίας της καθώς και με άλλες στοχευμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού καθώς και της ολοκλήρωσης της πώλησης της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας Λτδ η οποία έχει συνεισφέρει €80 εκατ. περίπου στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Η ημερομηνία έκδοσης των νέων μετοχών από την Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης και από τις Αιτήσεις για Προεγγραφές είναι η 20η Μαρτίου 2012. Η ημερομηνία έκδοσης των Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομόλογων («ΥΜΟ») που θα προκύψουν από την ανταλλαγή ΜΑΕΚ είναι η 20η Μαρτίου 2012 και η ημερομηνία αποπληρωμής τους με νέες μετοχές η 27η Μαρτίου 2012. Οι σχετικές επιστολές παραχώρησης των νέων μετοχών που θα προκύψουν θα σταλούν στους μετόχους στις 29 Μαρτίου 2012.

Η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του αριθμού των ΥΜΟ που θα παραχωρηθούν σε αιτήσεις για ανταλλαγή ΜΑΕΚ σε Δολάρια Αμερικής είναι €1:$1,3169 ως η ισχύουσα ισοτιμία κατά την τελευταία ημερομηνία αποδοχής της Προσφοράς Ανταλλαγής, δηλ. στις 19 Μαρτίου 2012.
Η Τράπεζα θα υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για εισαγωγή όλων των νέων μετοχών από την Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), την Υποβολή Αιτήσεων για Προεγγραφές και την Αποδοχή Προσφοράς Ανταλλαγής ΜΑΕΚ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ»). Η ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα ανακοινωθεί αργότερα με τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τα δύο Χρηματιστήρια.

Η διοίκηση της Τράπεζας εκφράζει τις ευχαριστίες της στους μετόχους και στο επενδυτικό κοινό για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και τη συνεχιζόμενη στήριξή τους προς το Συγκρότημα, καταλήγει η ανακοίνωση.