Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες προχώρησε η Tethys Ocean B.V.

 

 

Κατά την 21 Μαρτίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ανέρχεται σε 14.175.004 ευρώ, διαιρείται σε 30.159.583 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.  
 

Η Tethys, η οποία ελέγχεται από την Linnaeus Capital και τον γεωργιανό Kakha Bendukidze, κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης κατέχει αμέσα ποσοστό 55,94%, το οποίο αντιστοιχεί σε 16.872.833 μετοχές.

 Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται σε 1,10 ευρώ τοις μετροιτίς ανά μετοχή. Να σημειωθεί ότι μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχήςκατέχει ποσοστό τουλάχιστον 90,0% επίτου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν θα ασκήσει το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων μετοχών (squeeze out).