Αύξηση κατά 5,2% παρουσίασε το 2011 το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στη συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 2,1% το 2006, σύμφωνα με μελέτη της ICAP. 

Τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα παρουσιαστούν στις 5 Απριλίου.

 

Ορισμένα από τα συμπεράσματα, που προέκυψαν από τη μελέτη συνοψίζονται στα εξής:

 

* Το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 2,1% το 2006 σε 5,2% το 2011. 

* Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (σε MW) αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 23% την πενταετία 2006-2011. 

* Τα αιολικά πάρκα κάλυψαν το 68% της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας το 2011. Ακολούθησαν τα φωτοβολταϊκά με 21,6%, η ισχύς των οποίων σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση το 2011/10 (σχεδόν τριπλασιασμός του μεγέθους της).

* Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (σε MWh) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2006-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18,4%. Η Η/Ε από τα αιολικά πάρκα κάλυψε το 71,3% του συνόλου και ακολούθησαν οι Φ/Β σταθμοί με 11,9%. 

* Η συνολική αξία της παραγόμενης ενέργειας (πωλήσεις παραγωγών προς ΛΑΓΗΕ/ΔΕΗ σε €) εμφάνισε σημαντική αύξηση την περίοδο 2006-2011 με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,9%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2011/10 (55%) κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σταθμών. 

* Έως και τον Σεπτέμβριο του 2011, οι συνολικές αιτήσεις για άδεια παραγωγής Η/Ε από μονάδες ΑΠΕ αντιπροσώπευαν συνολική ισχύ 78.400 MW, ενώ τα αντίστοιχα έργα που έλαβαν άδεια παραγωγής κάλυπταν σχεδόν το 1/3 αυτής. 

 


Η κ. Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group σημειώνει: 


«Η ICAP Group ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της, δίνει στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία συνδυασμού της προμήθειας της Κλαδικής Μελέτης με τη συμμετοχή σε μία παρουσίαση, η οποία θα συνοψίσει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Κλάδου (υφιστάμενη κατάσταση στην εγχώρια αγορά των ΑΠΕ, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου βάσει του μοντέλου των 5 δυνάμεων του Porter, ανάλυση SWOT, κυριότερες εταιρείες και όμιλοι, εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση, κατάταξη βάσει κερδοφορίας, διαχρονική εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου, αδειοδοτική διαδικασία). 

Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνιστά ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) από ΑΠΕ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου. Δυνατό σημείο των ΑΠΕ αποτελεί το υψηλό εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό της χώρας (αιολικό δυναμικό, ηλιοφάνεια κτλ.) συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του ευρύτερου γεωγραφικού μας χώρου και η χρήση του feed-in tariff για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη για όλες τις μορφές ΑΠΕ.»