Στα 6,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το 2011 για την Πλαίσιο Computers ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 312,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,8%. 
 

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της χρήσης 2011. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία ήταν: 

• Η ενίσχυση των brands Turbo–X, Q Connect, Sentio και @work. Με τα παραπάνω brands επιτυγχάνεται η εξάλειψη των ενδιαμέσων και άρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με κερδοφορία που επιτρέπει την ανάπτυξη. 

• Το γεγονός ότι η Πλαίσιο Computers αποτελεί στρατηγική επιλογή των προμηθευτών: 


Επιπλέον, ο Όμιλος συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο αγοράς του, αφού οι πωλήσεις του μειώθηκαν μόλις 12,8%. 


Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, πέραν από τη βελτίωση της κερδοφορίας, ο Όμιλος Πλαίσιο πέτυχε και σημαντική βελτίωση της ρευστότητας του, μετά από σημαντική μείωση των απαιτήσεων και περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων.


Με ταμειακά διαθέσιμα 35.146 χιλ. €, 
χαμηλό δανεισμό (21.898 χιλ. €) και θωρακισμένες απαιτήσεις, λόγω και των αυξημένων προβλέψεων, ο Όμιλος Πλαίσιο έχει υγιήχρηματοοικονομική διάρθρωση, η οποία του εξασφαλίζει ευελιξία στο παρόν δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. 


Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,08 € ανά μετοχή από τα κέρδη του 2011 (μικτό ποσό).