Στα 143 εκατομμύρια ευρώ θα φτάσει συνολικά η ενίσχυση του υπουργείου Εσωτερικών προς τους δήμους της χώρας. Συγκεκριμένα, 140.587.013 εκατ. δίνονται αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2012.

Το ποσό αυτό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΚΑΠ των δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών).

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει ποσό 3.154.238 ευρώ στους δήμους, για την καταβολή μισθωμάτων (από 1/11/2011 έως 31/12/2011) των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών τους που μεταφέρθηκαν από την 1/1/2011 σύμφωνα με το ν. 3852/2010.