Την έκδοση ομολογιακού δανείου στις Τράπεζες Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι 164.000.000 ευρώ και παροχή εξασφαλίσεων αποφάσισε το Ιατρικό Αθηνών κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

To προϊόν του Ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί ως εξής: 

i) Αναχρηματοδότηση του υφισταμένου Ομολογιακού δανείου, ποσού ευρώ 144.000.000,
ii) Αναχρηματοδότηση υφισταμένων βραχυπροθέσμων δανειακών υποχρεώσεων προς τις Ομολογιούχες ποσού ευρώ 9.000.000 και
iii) το υπόλοιπο ποσό ευρώ 11.000.000 θα διατεθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και το εξουσιοδότησε να διαπραγματευθεί, καθορίσει και συνομολογήσει τους λοιπούς όρους και συμφωνίες του Προγράμματος Εκδόσεως του ως άνω Ομολογιακού δανείου και των εξασφαλίσεών του σε χρόνο που θα προσδιορισθεί υπ΄αυτού συνεκτιμωμένων των συγκυριών.

Στην σημερινή, A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετείχαν 12 μέτοχοι κομιστές 55.871.945 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,428% και συνεπώς η Συνέλευση λειτουργούσα ως εξαιρετική βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος.