Τροπολογία με την οποία κυρώνονται αλλαγές κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας στην σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. θυγατρική της Cosco Pasific Ltd, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για το επιχειρείν του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι αλλαγές έχουν ως στόχο όπως αναφέρεται στο σχέδιο τροπολογίας να επιλύσουν με τρόπο αμοιβαία αποδεκτό μεταξύ ΟΛΠ και Cosco σειρά προβλημάτων, τα οποία προέκυψαν κατά το πρώτο έτος της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης. 

Με την τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης προκύπτει ωφέλεια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, για τον ΟΛΠ, λόγω οριστικοποίησης της προσφοράς υπερβάλλουσας χωρητικότητας των λιμενικών υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων και της διατήρησης και αύξησης των συνολικών εσόδων από την παραχώρηση. 

Η νέα σύμβαση προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ, εφόσον κυρωθεί από το Κοινοβούλιο, από τις 26.7.2011. 

Η κυρούμενη τροποποίηση της Σύμβασης έχει συναφθεί μόνον μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε., χωρίς την συμμετοχή της COSCO Pacific Limited, δεδομένου ότι καμία από τις τροποποιήσεις και διευκρινίσεις της Σύμβασης που διαλαμβάνονται στην κυρούμενη τροποποίηση της Σύμβασης δεν αφορά ούτε σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η COSCO Pacific Limited, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη στην αρχική Σύμβαση.

Η επίλυση και διευθέτηση των ζητημάτων επιτεύχθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη με την διαδικασία φιλικής διευθέτησης διαφορών (άρθρα 33.2 και 33.3 αυτής) και αποφεύχθηκε έτσι προσφυγή στη διαιτητική διαδικασία. 


Με τους συμφωνηθέντες όρους τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης, επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα της ύφεσης, η οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, αφού κυρίως εκδηλώθηκε το 2010 και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και το 2012, με χρόνο αναμενόμενης ουσιαστικής ανάκαμψης μετά το έτος 2013. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αλλά και η συμφωνία που επήλθε εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς κρίθηκε ότι οι τροποποιήσεις αποβλέπουν σε θεραπεία νόμιμου σκοπού δημοσίου συμφέροντος και δεν επέρχεται με αυτές ουσιώδης βλάβη των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής ούτε ουσιώδης μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, όπως προκηρύχθηκε, ούτε ανατροπή των οικονομικών δεδομένων ενόψει των οποίων αυτή καταρτίστηκε.