Αύξηση κατά 57% στα 20,6 εκατ. ευρώ κατέγραψαν  το 2011 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, από 13,1 εκατ. ευρώ το 2010. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 8,5% στα 455,720 εκατ. ευρώ από 420,134 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 13% στα 67,566 εκατ. ευρώ από 59,817 εκατ. ευρώ.

Παρά την αύξηση των μεγεθών σε ενοποιημένο επίπεδο η εταιρεία κατέγραψε ζημιές σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2011, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να προτείνει εναλλακτικό τρόπο ανταμοιβής για τους μετόχους εν ευθέτω χρόνω.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Κρίτον Αναβλαβής, σχολίασε:

«Έχοντας κάνει ένα καλό ξεκίνημα το 2012 και με ισχυρή την οικονομική μας θέση, είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε τοποθετηθεί σωστά στις τρέχουσες συνθήκες. Ενώ παρακολουθούμε προσεκτικά τις οικονομικές τάσεις που εξακολουθούν να διαφοροποιούνται ανά γεωγραφική περιοχή, πιστεύουμε ότι έχουμε τη σωστή στρατηγική και τους απαραίτητους πόρους, ώστε να αντιμετωπίσουμε εξωγενείς προκλήσεις, αλλά και να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε ελκυστικές ευκαιρίες για ανάπτυξη».