Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προχώρησε στη δημιουργία του νέου καταθετικού λογαριασμού πρώτης ζήτησης «Βασικός Λογαριασμός Πληρωμών», υιοθετώντας τη Σύσταση 2011/442/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το νέο προϊόν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το λογαριασμό απλού ταμιευτηρίου. Απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο – καταναλωτή που διαμένει νόμιμα στην Ε.Ε. ανεξάρτητα από την χώρα καταγωγής, την υπηκοότητά του ή την οικονομική του κατάσταση και παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης, κατάθεσης ποσών καθώς και εκτέλεσης πράξεων πληρωμών.

Για το «Βασικό Λογαριασμό Πληρωμών» υποχρεούται η Τράπεζά μας να υποβάλλει ετησίως προς τις εθνικές αρχές ειδικές στατιστικές πληροφορίες.