Στην πώληση του ποσοστού 7,733% που κατείχε επί του μετοχικού κεφαλαίου της FHL Κυριακίδης προχώρησε η Σάνυο.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία πώλησε 1.810.720 μετοχές, ήτοι ποσοστού 7,733%, της εταιρείας  FHL Η. Κυριακίδης στον Κυριακίδη Ηλία έναντι συνολικού τιμήματος 1.086.432 ευρώ.

Μετά την ανωτέρω πώληση η Σάνυο Ελλάς δεν συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της FHL Η. Κυριακίδης.