Κόντρα στην οικονομική κρίση κινήθηκε το 2011 ο όμιλος Καραμολέγκος, εμφανίζοντας αύξηση σε όλα τα βασικά οικονομικά του μεγέθη. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 16,7% στα 78,31 εκατ. ευρώ από 67,08 εκατ. ευρώ το 2010 ως αποτέλεσμα της αύξησης των μεριδίων στην αγορά τυποποιημένων αλλά και από την επέκταση του δικτύου διανομής.

Τα κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 86,2% και ανήλθαν στα 2,5 εκατ. ευρώ από 1,34 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA κατέγραψαν αύξησης της τάξης του 26% και ανήλθαν στα 14,71 εκατ. ευρώ από 11,68 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη εικόνα εμφάνισαν και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 19% και ανήλθε στα 64,89 εκατ. ευρώ από 54,51 εκατ. ευρώ τη χρήση 2010, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 2,50 εκατ. ευρώ από 2,04 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 22,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28,9% και ανήλθαν στα 12,206 εκατ. ευρώ από 9,47 εκατ. ευρώ το 2010.

Το 2011, ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 3,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 3,084 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την ανανέωση και βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σχετικά με την διανομή μερίσματος, η διοίκηση προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,01 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2011.

Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές του ομίλου για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση αναφέρει ότι «η αυξητική πορεία του κύκλου εργασιών του 2011 επιβεβαιώνει τη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας κατά τη τελευταία πενταετία. Το 2012 πιστεύουμε στην συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας με δεδομένο τις επενδύσεις στη παραγωγική διαδικασία, την διάθεση νέων ποιοτικών προϊόντων και το λανσάρισμα των προϊόντων στην αγορά της Ρουμανίας».