Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011 θα προτείνει η διοίκηση της Mevaco στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  στις 7 Ιουνίου 2012. Προτίθεται επίσης να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, σε περίπτωση λήψεως αποφάσεως περί επιστροφής κεφαλαίου οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής  κεφαλαίου και έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου, οι οποίες θα προσδιορισθούν με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο καθώς και το ύψος του ποσού της επιστροφής θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας.